Politica de Confidentialitate [GDPR]

POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONALSocietatea noastră, S.C. The Store Transilvania S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Republicii nr. 5 colt cu str. Nicolae Grigorescu nr. 6, et. 1, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1891/2012, având C.I.F. RO30874746, întreprinde toate demersurile necesare pentru ca prelucrarea datelor personale să se realizeze cu respectarea întocmai a legislației aplicabile în domeniu, inclusiv a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).

 

Faceți click pe unul dintre link-urile de mai jos pentru a merge la o anumită secțiune:

 

 

 

DEFINIȚII1. Date cu caracter personal înseamnă orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.2. Operator de date înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europeene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii Europeene sau în dreptul intern. 

 

3. Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 

 

CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?Dacă sunteți client sau potențial client ori reprezentant al unui client sau potențial client al S.C. The Store Transilvania S.R.L.;


Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dumneavoastră, precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:

 

 1. Date necesare pentru desfășurarea unei relații contractuale, precum: nume, prenume, adresă, e-mail, nr. de telefon, funcție;
 2. Date necesare înscrierii dumneavoastră în cadrul concursurilor și a tombolelor organizate de către S.C. The Store Transilvania S.R.L., precum: nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail, seria și numărul actului de identitate și în unele cazuri, C.N.P.-ul dumneavoastră
 3. Orice alte tipuri de date pe care alegeți să ni le furnizați.

 

Puteți alege oricând ce date cu caracter personal doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu ne furnizați anumite date, în cazul în care temeiul solicitării noastre este reprezentat de respectarea unei obligații legale sau contractuale ori a unei obligații necesare pentru încheierea unui contract, vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu:

        (i) în cazul în care solicitați o ofertă, dar nu ne comunicați numele, prenumele, adresa de e-mail sau numărul de telefon, nu vom putea să realizăm și să transmitem oferta solicitată, sau  

        (ii) având în vedere  obligațiile impuse de legislația fiscală în vigoare, în măsura în care premiul acordat în urma unui concurs depășește valoarea stabilită de lege drept neimpozabilă și dumneavoastră nu doriți să ne indicați C.N.P.-ul dumneavoastră pentru completarea declarațiilor obligatorii conform legii, nu ne vom putea îndeplini obligația asumată față de dumneavoastră cu privire la acordarea premiului câștigat.Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet www.wpg.roPentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor cu caracter personal. Totuși, în scopul exploatării tehnice a portalului, colectăm ora și data accesării site-ului Internet, precum și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet. Pentru utilizarea unor servicii (ex. formularul de contact) sunt necesare anumite date cu caracter personal. Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea corespunzătoare operațiunii utilizate pe site.Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al clienților, furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri.

 

Colectăm numele, prenumele, funcția, precum și orice alte date furnizate de dumneavoastră sau de societatea pe care o reprezentați.

 

 

CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONALÎn sensul GDPR, aceste date speciale se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, datele genetice, datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

În general, nu prelucrăm aceste categorii speciale de date cu caracter personal.

 

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM  DATELE DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL?Dacă sunteți client sau potențial client ori reprezentant al unui client sau potențial client al S.C. The Store Transilvania S.R.L.

     1. Solicitarea unei oferte:

Scop: prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a răspunde solicitărilor de oferte transmise de dumneavoastră.

Temei: încheierea unui contract (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR).

 

     2. Organizarea și desfășurarea concursurilor și a tombolelor organizate de S.C. The Store Transilvania S.R.L.:

Scop: prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru înregistrarea și participarea dumneavoastră în cadrul concursului sau a tombolei organizate.

Temei: încheierea și executarea unui contract; de asemenea, putem prelucra C.N.P.-ul dumneavoastră în temeiul îndeplinirii unei obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR).

     3. Marketing:

Scop: prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră.

Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dumneavoastră - a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră” (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dumneavoastră înainte de a vă prelucra datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că vă veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

Vom include un link de dezabonare, pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

De asemenea, cu ocazia organizării unor evenimente în vederea promovării produselor noastre, este posibil să realizăm diverse fotografii, iar unele dintre acestea să fie distribuite în mediul online. În aceste cazuri, în vederea protejării dreptului dumneavoastră la viață privată, vom face tot posibilul ca dumneavoastră să fiți informați asupra faptului că vor fi făcute fotografii (pentru obiecțiuni cu privire la fotografiile noastre a se vedea “Dreptul de opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”).

 

     4. Alte comunicări: prin e-mail, telefon sau SMS

Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu ați finalizat o cerere de ofertă sau o plată, este posibil să vă trimitem un e-mail pentru a vă reaminti să finalizați procesul, (iii) pentru a vă informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele apărute în urma colaborării noastre.

Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la standardele dorite prin soluționarea eventualelor cereri sau plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate. (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

 

     5. Analiză, îmbunătățire și cercetare:

Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a serviciilor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere sau sugestie din partea dumneavoastră, astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele și a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora.

Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dumneavoastră și ale S.C. The Store Transilvania S.R.L. (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

 

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet  www.wpg.ro

 

Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor și/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului.

Temei: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dumneavoastră a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia. (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al clienților, furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceriScop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri.

Temei: încheierea sau executarea unui contract. (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR).

 

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa datele dumneavoastră cu caracter personal și în contextul următoarelor activități:

     1. Restructurări, reorganizări interne sau vânzări de active sau părți sociale sau acțiuni:

Scop: prelucrăm datele dumneavoastră pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus.

Temei: interesul legitim de a efectua operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unui măsuri care să asigure confidențialitatea datelor dumneavoastră.

 

    2. Securitate:

Scop: prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor.

Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția dumneavoastră și a bunurilor dumneavoastră, precum și protecția persoanelor aflate în perimetrul locației noastre, a bunurilor acestora și de asemenea, a bunurilor noastre. (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

 

     3. Motive juridice:

Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Temei: îndeplinirea unei obligații legale (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații. (art. 6 alin. 1 lit. c sau f din GDPR).

 

 

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a vă oferi nivelul așteptat de profesionalism și a vă furniza servicii de înaltă calitate, datele dumneavoastră pot fi transmise la sediul central al societății. De asemenea, aceste date pot fi comunicate furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

 

 1. Furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri va trebui să transmitem câteva din datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor noștri de servicii, aceștia având calitatea de împuterniciți și prelucrând datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale).

 

 1. Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte. De exemplu, putem organiza un concurs sau o tombolă dedicat/ă dumneavoastră alături de un partener de afaceri.

 2. Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora.

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date cu caracter personal în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

 

 

COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL DE LA TERȚI?Pentru a vă furniza cel mai bun nivel al serviciilor, este posibil să colectăm informații despre dumneavoastră de la partenerii noștri de afaceri și alte terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

Parteneri de afaceri; cum ar fi partenerii de carduri, serviciile aferente rețelelor sociale care sunt în concordanță cu setările făcute de dumneavoastră pentru aceste servicii,etc.

În orice caz, vă asigurăm ca datele dumneavoastră colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dumneavoastră. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea Secțiunea “IN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOSTRĂ PERSONALE?”).

În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dumneavoastră cu caracter personal.TRANSFERĂM DATELE DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UE/SEE?

 

Putem transfera datele dumneavoastră către unii furnizori care vor avea sediul în alte țări decât cea în care vă aflați dumneavoastră și, în unele cazuri, în țări din afara UE/SEE.

Deși legile privind protecția datelor din aceste țări pot fi diferite față de cele din țara dumneavoastră, vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate conform acestei politici și în concordanță cu legislația aplicabilă.

 

 

FURNIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOSTRĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Dacă ne furnizați date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm ca, în prealabil, să le comunicați atât dezvăluirea cât modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate strict pe perioada necesară realizării scopurilor detaliate în prezenta politică și îndeplinirii obligațiilor ce ne revin potrivit legii. 

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dumneavoastră, vom șterge sau distruge informațiile dumneavoastră personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge sau distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

 

 

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

 

În calitate de persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

 1. Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem (art. 15 din GDPR). 1. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau ne puteți cere să corectăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră (art. 16 din GDPR).

 

 1. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră (art. 17 din GDPR).

 2. Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR).

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor: puteți cere să vă furnizăm, într-un format accesibil, datele primite de la dumneavoastră sau să le transmitem către un alt operator atunci când prelucrarea este realizată prin mijloace automate, în baza consimțământului dumneavoastră sau a unui contract (art. 20 din GDPR).

 2. Dreptul la opoziție: puteți să vă opuneți la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare. (art. 21 din GDPR).

 

 1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate, inclusiv profilarea: aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art. 22 din GDPR).

 2. Dreptul de a vă retrage consimțământul: în cazul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. În orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

 

 

SUNT DATELE DUMNEAVOSTRĂ ÎN SIGURANȚĂ?

 

Tratăm securitatea dumneavoastră personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate și, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele în care stocăm datele personale.

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

 

 

LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru conține link-uri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date cu caracter personal.ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚIIDacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați trimițând un e-mail la următoarea adresă:

contact@wpg.ro, iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

De asemenea, vă aducem la cunoștință datele de contact ale Reponsabilului nostru cu Protecția Datelor cu Caracter Personal:

Nume: Daraban Ramona Claudia 

Telefon: 0359.437 428

E-mail: contact@wpg.ro

În măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la adresa sediului social din Oradea, strada Republicii nr. 5 colt cu strada Nicolae Grigorescu nr. 6, et. 1, jud. Bihor.

În măsura în care nu sunteți satisfăcut de modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, vă informăm că aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate modifică în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când.

Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru.

Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Pentru a vă ajuta să urmăriți modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor aduse prezentei politici.